Pendents del Departament

  1. DEPT. DE BIOLOGIA I GEOLOGIA. IES ENRIC SOLER I GODES (BENIFAIÓ). CURS 2017-2018


L’alumnat de 2n d’ESO amb la matèria de Biologia i Geologia, de 1r d’ESO pendent, cal que realitze la següent tasca per tal de recuperar la matèria pendent:

Haurà de realitzar 3 quaderns d’activitats (un per trimestre), que entregaran a la Cap del Departament de Biologia i Geologia, a l'hora del pati, en el mateix Departament, en les dades de lliurament que s’indiquen a continuació:
  • Primer trimestre: (últim dia): 21 de desembre
  • Segon trimestre: (últim dia): 28 de febrer
  • Tercer trimestre: (últim dia): 27 d'abril
En el 3r trimestre se realitzarà una prova escrita dels continguts treballats, de la qual seran informats amb el suficient temps per preparar-se la prova. Aquesta informació serà publicada al tauler d’anuncis de la primera planta de l’Institut i al Blog del Departament (barrancdeltramusser.blogspot.com).

Les activitats entregades suposaran un 40% de la nota final, i la nota de la prova escrita un 60%. .
BIBLIOGRAFIA A CONSULTAR PER CONTESTAR LES ACTIVITATS DELS DOSSIERS

No hay comentarios:

Publicar un comentario